GDPR ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

LÉTRA Lépj át a Határaidon Közösségi Egyesület

A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

Általános rendelkezések

A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő által - bármilyen jogcímen -foglalkoztatott, valamennyi munkatársra és a munkavégzéssel érintett minden dolgozóra, aki munkája révén Adatkezelőnek minősül, illetve minősülhet (a továbbiakban: Adatkezelők). A szabályzat hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre is, akik Adatkezelővel bármilyen jellegű (munkajogi vagy polgári jogi) foglalkoztatási jogviszonyban állnak, és személyes adataik kezelése a munkavégzéshez kapcsolódóan, a jogszabályok előírása folytán kötelező (érintett adatalanyok).

Az adatkezelés alapelvei

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos – magyar és európai uniós – jogszabályoknak és a szakmára vonatkozó etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokokat, amelyek a megfelelő és biztonságos adatkezeléshez, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Értelmező rendelkezések

Adatalany: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: LÉTRA Lépj át a Határaidon Közösségi Egyesület
Székhely cím: 2120 Dunakeszi, dr. Legindi István utca 10.
E-mail: csemer.patricia@letraegyesulet.hu
Telefon: +36 30 934 8220


AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOZLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

Hatályos szövege elérhető az alábbi hivatkozáson keresztül:


1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
2http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257

Ki gyűjt adatot:

Csemer Patricia, a LÉTRA Lépj át a Határaidon Közösségi Egyesület nevében

Milyen céllal gyűjti az adatokat:

Az egyesület által tervezett szakmai események, programok megvalósítása érdekében

Milyen adatokat gyűjt:

telefonszám, e-mail cím, állandó lakcím, születési dátum

Milyen jogalapon gyűjti az adatokat:

egyesület elnöke jogalapján

Mennyi ideig tárolja az adatokat:

5 év

Hol lehet panaszt tenni az adatgyűjtő ellen:

https://www.naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--rendszer.html

Ki az adatfeldolgozó és melyek az ő elérhetőségei:

Csemer Patricia

csemer.patricia@letraegyesulet.hu